Dagens Industri - Dödshot från läsare vardag för reklambloggare

Dagens Industri "Dödshot från arga läsare vardag för reklambloggare"

Dagens Industri - Dödshot från läsare vardag för reklambloggare

Dagens Industri "Dödshot från arga läsare vardag för reklambloggare"

Article in Dagens Industri titled "Death threats from angry readers commonplace for adblogger" - published August 13 2008, written by Ola Hellblom. "Det är riskfyllt att sprida kritik mot Kinas regim. Åsk Wäppling som drivit reklambloggen adland sedan 1996 har blivit mordhotad och utsatts för telefonterror efter att hon i Juli la ut en Kina-kritisk kampanj från Röda Korsets ungdomsförbund."

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.