Politiken Nyheder Denmark July 2005

"In Svenska Dagbladet, political editor P.J. Anders Linder has started the first 'management blog', and Swedish Åsk Wäppling runs the internet's largest blog about advertising Adland from Copenhagen, and has 30,000 visitors to the blog daily."

Politiken Nyheder Denmark July 2005

Kristina Olsson writes:

"In Svenska Dagbladet, political editor P.J. Anders Linder has started the first 'management blog', and Swedish Åsk Wäppling runs the internet's largest blog about advertising Adland from Copenhagen, and has 30,000 visitors to the blog daily."

In Danish_: "På Svenska dagbladet har den politiske chefredaktør P.J. Anders Linder startet den første 'lederblogg', och svenske Åsk Wäppling driver internettets største blogg om reklame Adland från København, og har 30.000 besøgende på bloggen dagligt. ."_

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.