"The world's largest advertising community rounds out 35,000 users"

Webpressen in Denmark celebrates Adland's jump to over thirty-five thousand users with us with a short article in their IT news topic area. The article can now be found via the Waybackmachine.

"The world's largest advertising community rounds out 35,000 users"

Webpressen in Denmark celebrates Adland's jump to over thirty-five thousand users with us with a short article in their IT news topic area. The article can now be found via the Waybackmachine.

English:

The world's largest advertising community rounds out 35,000 users

The world's largest online community of advertisers, www.ad-rag.com, has around 35,000 members. The site is managed by Swede Åsk Wäppling from Copenhagen, and it has always been her goal to keep the community funded by membership and not advertising. It has succeeded.

www.ad-rag.com has become the preferred virtual venue for advertisers worldwide. The archives contain more than 17,000 commercials, extensive news channels, forums and networking opportunities. 13 million people use the site in their work and leisure. More and more people come daily.

It is free to register as a user, but if you want unlimited access to all commercials, it costs two euros a month, says Åsk Wäppling, who from the center of Copenhagen spends most of his time servicing users and maintaining the servers.

“You just donate for the time you use the system. All revenue goes to the vast amounts of bandwidth, development and hardware. It works, and I think the many advertisers who populate the site appreciate an "advertising-free" breathing hole, "says Åsk Wäppling, who started the site in 1996 in San Francisco.

One of the big hits on the site is the complete archive of commercials for the American Super Bowl of the past 30 years. It does not exist anywhere else and attracts millions of users during the main season.

The many committed users are responsible for keeping a large news flow going. In this way, www.ad-rag.com has become a widely used alternative to the traditional industry media available internationally for the advertising and marketing industry.

Danish:

Verdens største online community for reklamefolk, www.ad-rag.com, har rundet 35.000 medlemmer. Sitet styres af svenskeren Åsk Wäppling fra København, og det har altid været hendes mål at holde fællesskabet finansieret af medlemskab og ikke reklame. Det er lykkedes.

www.ad-rag.com er blevet det foretrukne virtuelle mødested for reklamefolk verden over. Arkiverne indeholder flere end 17.000 reklamefilm, omfattende nyhedskanaler, fora og netværksmuligheder. 13 mio. mennesker bruger sitet i deres arbejde og fritid. Flere og flere kommer dagligt til.

Det er gratis at melde sig til som bruger, men vil man have ubegrænset adgang til alle reklamefilm, koster det to euro om måneden, fortæller Åsk Wäppling, der fra centrum af København bruger det meste af sin tid på at servicere brugerne og vedligeholde serverne.

”Man donerer blot for den tid, man bruger systemet. Alle indtægter går til de store mængder båndbredde, udvikling og hardware. Det fungerer, og jeg tror, at de mange reklamefolk, som befolker sitet, sætter pris på et ”reklamefrit” åndehul,” siger Åsk Wäppling, der startede sitet i 1996 i San Francisco.

Et af de helt store hits på sitet er det komplette arkiv over reklamefilm for det amerikanske Super Bowl fra de seneste 30 år. Det findes ingen andre steder og tiltrækker i hovedsæsonen millioner af brugere.

De mange engagerede brugere står selv for at holde et stort nyhedsflow kørende. På den måde er www.ad-rag.com blevet et meget benyttet alternativ til de traditionelle branchemedier, der findes internationalt for reklame- og markedsføringsbranchen.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.