Resumé : Reklamsajten Adland hotas av nedläggning

Resumé rapporterar om Adland's plötsliga nedläggning som hotar bli permanent. Det finns en arkiverad länk här.  

Resumé : Reklamsajten Adland hotas av nedläggning

Resumé rapporterar om Adland's plötsliga nedläggning som hotar bli permanent. Det finns en arkiverad länk här.  
 

"Reklamsajten Adland har drivits av den frilansande art directorn Åsk Wäppling i 23 år. Utöver regelrätt nyhetsbevakning har Adland även ett av världens största och mest detaljerade reklamarkiv där 50 år av Super Bowl-reklamer finns arkiverade.

Nu hotas sajtens existens. Åsk Wäppling berättar för Resumé att hon flera gånger i månaden får hot från olika advokater, så kallade DMCA-complaints, om att ta ned vissa reklamfilmer. Vanligtvis brukar situationerna lösas relativt enkelt men i början av veckan kom dock ett klagomål som fick Åsk Wäpplings bägare att rinna över. Den här gången gäller klagomålet kampanjen "A Dog's Life" framtagen av BBDO Bangkok för Bridgestone år 2003. I ett mejl menar advokaten i fråga att Adland och Åsk Wäppling genom att nämna "Bridgestone" skadar företagets varumärke, något som enligt hen bryter mot internationell upphovsrätt. Adland ligger sedan klagomålet kom in nere och istället möts läsare av ett meddelande från Åsk Wäppling.

– Jag har blivit så van att få de här kraven att jag i princip har ett standardsvar som jag kan rabbla utantill. Nu känner jag att det måste få ett slut och letar därför en advokat, berättar hon för Resumé."

---

The Adland advertising site has been run by the freelance art director Åsk Wäppling for 23 years. In addition to regular news coverage, Adland also has one of the world's largest and most detailed advertising archives where 50 years of Super Bowl commercials are archived.

Now the site's existence is threatened. Åsk Wäppling tells Summary that she receives threats from various lawyers, so-called DMCA complaints, several times a month to take down certain commercials. Usually the situations are usually resolved relatively easily, but at the beginning of the week, however, a complaint came which caused Åsk Wäppling's cup to run over. This time, the complaint concerns the campaign "A Dog's Life" produced by BBDO Bangkok for Bridgestone in 2003. In one email, the lawyer in question claims that Adland and Åsk Wäppling by mentioning "Bridgestone" are damaging the company's trademark, which according to them violates international copyright law. . Adland has been lying since the complaint came down and instead readers are greeted by a message from Åsk Wäppling.

- I have become so used to getting these requirements that I basically have a standard answer that I can bicker off by myself. Now I feel that it must come to an end and therefore seek a lawyer, she tells Resumé.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.