Resumé : Åsk Wäppling - Reklamvärldens outsider / the Outsider of the advertising world

"In Resume's weekend interview, freelance art director Åsk Wäppling talks about his constant admiration for the power of advertising, exclusion in the advertising industry and his life project Adland."

Resumé : Åsk Wäppling - Reklamvärldens outsider / the Outsider of the advertising world

"In Resume's weekend interview, freelance art director Åsk Wäppling talks about his constant admiration for the power of advertising, exclusion in the advertising industry and his life project Adland."

--


"I Resumés helgintervju berättar frilansande art directorn Åsk Wäppling om sin konstanta beundran för reklamens kraft, utanförskap i reklambranschen och sitt livsprojekt Adland." 
 

Artikeln finns här på Resumé och under denna länk arkiverat
 

1977 in Raleigh, North Carolina. A five-year-old Åsk Wäppling records a band to his grandmother Aina on the other side of the Atlantic. During the recording, something catches her attention. In the middle of her story, she stops to sing along to the advertising jingle that is being played on the TV behind her. Many children are fascinated early by the countless advertising jingles that spin around the ether. For most people, fascination stops and hypnosis breaks down as you get older. For Åsk Wäppling, that period has never occurred. 35 years later, she is still childish by the power of advertising. Since childhood, she has jumped off buses to foot advertising, focused on advertising breaks during movies and spent her overseas holidays in front of the TV in search of good advertising examples. - There are probably many in the industry who have design or writing as their major interest. Advertising comes first and serves as a means to keep up with what you want and also get paid well. You do art or short story writing in your spare time instead. For me, it's always been the advertising itself that is the most interesting

---

1977 i Raleigh, North Carolina. En femårig Åsk Wäppling spelar in ett band till sin mormor Aina på andra sidan Atlanten. Under inspelningen är det något som fångar hennes uppmärksamhet. Mitt i sin berättelse stannar hon upp för att sjunga med i den reklamjingel som spelas upp på TV:n bakom henne.

Många barn fascineras tidigt av de otaliga reklamjinglar som snurrar runt ute i etern. För de allra flesta stannar fascinationen och hypnosen bryts när man blir äldre. För Åsk Wäppling har den perioden aldrig infunnit sig. 35 år senare är hon fortfarande barnsligt betagen av kraften i reklam. Sen barnsben har hon hoppat av bussar för att fota reklam, fokuserat på reklampauserna under filmer och spenderat sina utlandssemestrar framför TV:n i jakt på bra reklamexempel.

– Det är nog många i branschen som har formgivning eller skrivande som sitt stora intresse. Reklamen kommer först i andrahand och fungerar som ett medel till att få hålla på med det man vill och dessutom få bra betalt. Konst eller novellskrivande håller man på med på fritiden istället. För mig har det alltid varit reklamen i sig som är det intressanta

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.